بخشی از نمونه کار های ما

روف گاردن (بام سبز)

اجرای روف گاردن و فلاور باکس در منطقه فرشته

بام سبز لندن

این بام در لندن و به دیزاین ایده سبز طراحی شده    

یک دیوار دیگر

این یکی برای مجموعه نمایشگاه اجرا شده

دیوار سبز

این دیوار برای مجتمع گل یخ اجرا شده