تاثیر اقلیم بر طراحی فضای سبز

اقلیم به طور مستقیم بر طراحی فضای سبز اثر گذار است زیرا تمام جزئیاتی که در تعریف اقلیم دخیل هستند ازجمله عناصر حیاتی برای زیست گیاهان در فضاهای سبز نیز به‌شمار می‌روند بنابراین ...

ادامه